Purvi pasaulē tiek uzskatīti par vienu no nozīmīgākajām ekosistēmām. Tiem ir būtiska nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī klimata un ūdens aprites regulēšanā. Purvi uzkrāj kūdru, veidojot ievērojamu oglekļa apjomu. Purvu nosusināšanas un kūdras ieguves rezultātā  izdalās siltumnīcas efektu izraisošas gāzes (SEG), tādējādi veicinot globālās klimata izmaiņas. 

Eiropas Komisijas Klimata apakšprogrammas līdzfinansētā projektā LIFE21-CCM-LV-LIFE-PeatCarbon Latvijas eksperti kopā ar kolēģiem no Somijas, Dānijas un Vācijas projektā īsteno purvu atjaunošanas pasākumus purvos Latvijā un Somijā. Lai pārtrauktu purvus nosusinošo ietekmi un purvu biotopu degradāciju, Latvijas un Somijas purvos tiks stabilizēts hidroloģiskais režīms. Pārmitrā vidē purvu veģetācija spēs atjaunoties un ogleklis tiks saglabāts kūdrā, rezultātā samazināsies SEG emisijas. Nozīmīgi projekta pasākumi ietver inovatīvu metožu pielietojumu, tajā skaitā ekosistēmu modeļa izveidi, balstītu uz attālās izpētes un monitoringa rezultātiem ar mērķi sekot līdzi izmaiņām hidroloģiskajā režīmā, purvu veģetācijas atjaunošanās procesā un SEG emisiju samazināšanā. Monitorings arī papildina zināšanas par purvu atjaunošanas ietekmi SEG emisiju samazināšanai un ir pielietojams sabiedrības un politiķu izglītošanā. Projekta beigās Vācijā un Dānijā tiks rīkoti izglītoši pasākumi pašvaldībām, ekspertiem un plašākai sabiedrībai. Sabiedrības izglītošana veicinās rezultātu izplatīšanu un palielinās sabiedrības, politiķu un ekspertu izpratni par purvu lomu klimata izmaiņu mazināšanā.

 

 Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras  (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.