Latvijā ir plānots veikt purvu atjaunošanās pasākumus un uzbūvēt aizsprostus Lielā Pelečāres purvā un Cenas tīrelī. Sagaidāmie rezultāti ir 37117 tonnas CO₂ eq. yr⁻¹ emisiju samazināšana un 5076 ha pozitīvi ietekmēta platība (4946 ha Lielā Pelečāres tīreļa dabas liegumā, 130 ha Cenas tīreļa dabas liegumā).

Papildus uzdevumi ir veikt iepriekšējo LIFE projekta purva atjaunošanas pasākumu novērtējumu ekosistēmu līmenī un novērtēt hidroloģiskā režīma stabilizēšanas rezultātus uz SEG emisiju samazinājumu Sudas-Zviedru purvā (“LIFE Mitrāji,” LIFE13 NAT/LV/000578), Cenas tīrelī (“LIFE Purvi,” LIFE04 NAT/LV/000196)  un Melnā ezera purvā (“LIFE Augstie purvi,” LIFE08 NAT/LV/000449).