Projekta vadību un koordinēšanu veic Latvijas Universitāte, sadarbojoties 12 sadarbības partneriem no 4 valstīm - Latvijas, Somijas, Vācijas un Dānijas. Organizāciju iesaiste no Baltijas jūras valstīm nodrošina iespēju starptautiskai sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

Pasākumi:

 • Vispārēja projekta vadība un atskaišu gatavošana Eiropas Komisijai, ietverot projekta dokumentācijas un nodevumu sagatavošanu. 
 • Sadarbība un komunikācija ar projekta koordinatoriem un darbiniekiem par projekta darba plāna un pasākumu izpildi.
 • Projekta budžeta, finanšu un cilvēkresursu pārvaldība, saskaņā projektā pieejamo budžetu, paredzētajiem cilvēkresursiem un finanšu resursiem, un projekta izdevumu grāmatvedības nodrošināšana.
 • Komunikācijas mehānisma izstrāde izmantojot e-pastu, telefonu, video konferences, klātienes vai neklātienes sanāksmes.
 • Projekta dalībnieku iepazīšanās sanāksmes un projekta pasākumu organizēšana - programmu sagatavošana,  vadīšana un minūšu sagatavošana.

Plānotie rezultāti: 

 • Izveidots projekta ietvars un vadības struktūra, ietverot projekta darba grupu, noorganizēta projekta ievada sanāksme Rīgā, Latvijā. 
 • Projekta pasākumi koordinēti starp projekta sadarbības partneriem Latvijā, Somijā, Vācijā un Dānijā.
 • Sagatavots sadarbības līgums projekta pasākumu īstenošanai Latvijā, Somijā, Vācijā un Dānijā.
 • Izveidota projekta Uzraudzības un Zinātniskā grupa, organizētas sanāksmes.
 • Veiksmīga projekta vadība attiecībā pret laika grafiku. 
 • Uzraudzīts, koordinēts projekta budžets, iekļaujoties projekta laika grafikā, plānotajā projekta budžetā, nodrošinot nepieciešamos cilvēkresursus, finanšu resursus un atbilstošu projekta izdevumu grāmatvedību.
 • Sagatavotas un iesniegtas Eiropas Komisijai tehniskās un finanšu atskaites atbilstoši laika grafikam.
 • Publicēts projekta noslēguma kopsavilkums, sagatavota informācija projekta mājas lapai.

Pasākumi:

 • Purvu atjaunošanas plānu un tehnisko projektu sagatavošana. 

Plānotie rezultāti:

 • Datu ieguve. 
 • Izstrādāti purvu atjaunošanas plāni Cenas tīreļa un Lielā Pelečāres tīreļa dabas liegumiem Latvijā, un Valiesuo un Matorovas tīreļiem Somijā.
 • 37117 tonnas CO₂ eq. yr⁻¹ Latvijā un 3500 tonnas CO₂ eq. yr⁻¹ Somijā SEG emisiju samazinājums.
 • Latvijā un Somijā tiks īstenoti degradēto purvu atjaunošanas pasākumi. Platība, kuras teritorija tiks pozitīvi ietekmēta, kopumā būs 5414 ha; 5076 ha Latvijā (4946 ha Lielā Pelečāres tīreļa dabas liegumā, 130 ha Cenas tīreļa dabas liegumā) un 338 ha Somijā (114 ha Valisuo tīrelī, 224 Matorovas tīrelī).

Pasākumi:

 • Veikt purvu veģetācijas, hidroloģisko un siltumnīcas efekta (SEG) gāzu monitoringu, izstrādāt hidroģeoloģiskos modeļus purvu ekosistēmām.
 • Izveidot plaši pielietojamu attālās izpētes algoritmu un datu bāzi Baltijas jūras reģionam mūsdienīgai, salīdzināmai un precīzai nacionālo SEG emisiju novērtējumam un modelēšanai citās valstīs atskaites periodam sākot no 2026. gada.
 • Ekosistēmu modeļa kalibrācija un pielietošana SEG emisiju monitoringā. 

Plānotie rezultāti:

 • Siltumnīcas efektu gāzes novērtējums izmantojot attālo izpēti.
 • Priekšlikumi SEG monitoringam iesniegti nacionālās SEG inventorijās Latvijā un Somijā.
 • Projekta ietekme un nākotnes prognozes novērtējums gan projekta, gan nacionālā līmenī. 
 • Apliecināti dati par SEG emisijām un projekta ietekmi.

Pasākumi:

 • Noteikt projekta izstrādi pēc grafika un minimizēt dažādus riskus. 
 • Eksperta ekosistēmas novērtējums. 
 • Ekosistēmu pakalpojuma monitorings pirms un pēc projekta izstrādes. 
 • Projekta sociāl-ekonomisko faktoru ietekmes monitorings. 
 • Novērtēt projekta ietekmi klimata politikas īstenošanai un plānošanai.
 • Laicīgi noteikt iespējamos riskus projekta izpildē.

Plānotie rezultāti: 

 • Sagatavota informācija purvu atjaunošanas plānošanai.
 • Dabas daudzveidības un cilvēku veselības iespējamo risku novērtējums. 
 • Ekonomisko zaudējumu un labumu izvērtējums attiecībā pret purvu atjaunošanas pasākumiem.
 • Ievākti dati par projekta ietekmi uz vidi.
 • Izveidoti modeļi, kas būtu pielietojami citviet Eiropā. 
 • Ievākti dati par projekta sociāl-ekonomisko ietekmi.

Pasākumi:

 • Dalīties ar projektā gūtajām zināšanām, prasmēm. Izglītot un veicināt vispārējās sabiedrības, politiķu, kūdras nozares pārstāvju, purvu īpašnieku un dažāda līmeņa saistīto profesionāļu izpratni par šī projekta nozīmīgumu, kā arī pievērst uzmanību purvu lomai klimata kontekstā.
 • Rīkot nacionālus un starptautiskus pasākumus.
 • Sagatavot rokasgrāmatu un foto izstādi.
 • Dalīties ar projekta rezultātiem projekta mājaslapā. 

Plānotie rezultāti: 

 • Projekta rezultāti pieejami projekta mājaslapā.
 • Divi pasākumi Latvijā (foto izstāde un rokasgrāmatas prezentēšana) un divi pasākumi Vācijā par projekta pasākumu īstenošanas pieredzi un rezultātiem.
 • Projekta pēdējā starptautiskā konference tiek organizēta Latvijā. 
 • Foto izstāde un rokasgrāmata, kas parāda purvu atjaunošanas lomu klimata pārmaiņās. 
 • Citi starptautiski pasākumi pieredzes apmaiņai starp projekta sadarbības partneriem.

Pasākumi:

 • Dalīšanās pieredzē un zināšanās ar purvu ekspertiem par jaunām metodēm purvu atjaunošanas pasākumu īstenošanai. 
 • Purvu atjaunošanas rezultātu un SEG emisiju novērtējuma metodoģijas pielietojums Baltijas jūras reģionā.
 • Ieguldījums jaunu starptautisko standartu izstrādē saistībā ar oglekļa uzkrāšanās pārbaudi purvu atjaunošanas projektos.
 • Papildinājumi nacionālajām SEG inventarizācijām Latvijā un Somijā ar mērķi precizēt rekomendācijas Baltijas jūras reģiona valstīm.
 • Nodrošināt Baltijas jūras reģiona valstu izpildvaras ar rīku susināto purvu inventarizācijai, pamatojoties uz SEG emisiju samazinājuma potenciālu.

Plānotie rezultāti: 

 • Demonstrācijas seminārs praktiķiem par jaunām purvu atjaunošanas metodēm un tehnikām susinātiem purviem Baltijas jūras reģiona valstīs.
 • Uz algoritmu balstīta profesionāļu apmācība par attālās izpētes rīka pielietojumu un modelēšanu SEG emisiju novērtējumam Baltijas jūras valstīs.
 • Adoptēta un papildināta Sertificēto Oglekļa Standartu (SOS) metodoloģija SEG emisiju novērtējumam susinātiem un atjaunotiem purviem Baltijas jūras reģionā. 
 • Papildināta Nacionālā SEG emisiju atskaitīšanās sistēma purviem, kuros stabilizēts hidroloģiskais režīms.
 • Adoptēta un papildināta Lēmumu pieņemšanas sistēma (LPS) par pasākumiem cilvēku darbības ietekmētiem purviem Baltijas jūras reģionā.